Algemene voorwaarden

1.     ALGEMEEN

a.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PIECE OF ME.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.pieceofmescarfs.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

b.     Identiteit van de onderneming:
PIECE OF ME – Heartwarming Scarves
KVK nummer: 63589877
BTW indentificatienummer: NL001801791B26
BTW nummer: NL 154766653 B02
Emailadres: stephaniedentener@live.nl
Tel: 06 21 86 88 86

c.     Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. PIECE OF ME behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

d.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PIECE OF ME erkend.

e.     PIECE OF ME garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2.     LEVERING

a.     Levering vindt plaats zolang de voorraad zoals aangegeven strekt.

b.     Levering vindt plaats zodra betaling van de bestelling ontvangen is.

c.     In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal PIECE OF ME direct leverbare bestellingen tenminste binnen 21 dagen uitvoeren.

d.     In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal PIECE OF ME bestellingen op verzoek / in overleg tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

e.     Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet meer leverbaar of reproduceerbaar is, er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 werkweek na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

f.      Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

g.     Aan de leveringsplicht van PIECE OF ME  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PIECE OF ME geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt bewijs van verzending tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

h.     Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 

3.     PRIJZEN

a.     PIECE OF ME behoudt zich het recht prijzen gedurende looptijd van aanbieding te wijzigen.

b.     Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

c.     Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4.     ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

a.     Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 10 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PIECE OF ME  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 5 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij PIECE OF ME. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van een Track & Trace code van de verzending.

b.     Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PIECE OF ME er zorg voor dat binnen 5 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

c.     Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.
 

5.     GEGEVENSBEHEER

a.     Indien u een bestelling plaatst bij PIECE OF ME, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PIECE OF ME. PIECE OF ME  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

b.     PIECE OF ME maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 

6.     GARANTIE

a.     PIECE OF ME garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor garantie van het aan u geleverde product.

b.     De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PIECE OF ME) deze gebreken onmiddellijk te melden aan PIECE OF ME.

c.     PIECE OF ME is niet verantwoordelijk voor schade aan geleverde producten door de afnemer, na ontvangst van het product. Let op: PIECE OF ME sjaals mogen niet worden gewassen, als de afnemer de sjaal toch wast (advies: koude handwas of professioneel laten reinigen bij een stomerij) en het product hierdoor schade oploopt staat PIECE OF ME niet garant voor deze schade. 

d.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 10 dagen na levering, per mail aan PIECE OF ME worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de melding, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

e.     Indien klachten van de afnemer door PIECE OF ME  gegrond worden bevonden, zal PIECE OF ME  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PIECE OF ME  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van PIECE OF ME ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PIECE OF ME  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PIECE OF ME  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

f.      Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PIECE OF ME  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PIECE OF ME  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 

7.     AANBIEDINGEN

a.     Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

b.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PIECE OF ME  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

c.     Mondelinge toezeggingen verbinden PIECE OF ME  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

d.     Aanbiedingen van PIECE OF ME  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

e.     PIECE OF ME  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

f.      Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 

8.     OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen PIECE OF ME  en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door PIECE OF ME  op haalbaarheid is beoordeeld.

b.     PIECE OF ME  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 

9.     OVERMACHT

a.     PIECE OF ME  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

b.     Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PIECE OF ME  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

c.     PIECE OF ME  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PIECE OF ME  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

d.     Indien PIECE OF ME  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

10.   EIGENDOMSVOORBEHOUD

a.     Eigendom van alle door PIECE OF ME  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PIECE OF ME  zolang de afnemer de vorderingen van PIECE OF ME  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PIECE OF ME  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

b.     De door PIECE OF ME  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

c.     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

d.     De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PIECE OF ME  of een door PIECE OF ME  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PIECE OF ME  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

e.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PIECE OF ME  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

f.      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PIECE OF ME .

 

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.pieceofme.eu
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.